FAQ

Czy posiadając przyznaną wojskową kategorię zdrowia „D” mogę ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji?
Tak - stosunek służbowy policjanta powstaje w drodze mianowania na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby. Mianowanie może nastąpić po odbyciu zasadniczej służby wojskowej albo po przeniesieniu do rezerwy. Oznacza to, że osoba niezdolna do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju (kat. „D”), która jednocześnie jest żołnierzem rezerwy, spełnia te warunki. A zatem posiadanie kategorii zdrowia „D” nie dyskwalifikuje kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Policji.

Posiadam wykształcenie średnie bez matury - czy mogę przystąpić do procedury rekrutacyjnej do Policji?
Tak - obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Wynika z tego, że nie ma przeciwwskazań, co do przystąpienia do procedury doboru do służby w Policji kandydatów posiadających wykształcenie średnie bez matury.

Czy można jednocześnie studiować zaocznie i ubiegać się o przyjęcie do służby w Policji?
Tak - w trakcie procedury doboru do służby w Policji kandydat do służby może studiować zaocznie. Należy zaznaczyć, że z chwilą przyjęcia do służby, każdy policjant kierowany jest do szkoły policyjnej na szkolenie zawodowe podstawowe, które realizowane jest w systemie skoszarowanym. Warto nadmienić, że studiowanie przez policjanta może odbywać się w czasie wolnym od służby - w takim przypadku nie jest wymagana zgoda przełożonego.

Czy posiadając podwójne obywatelstwo mogę przystąpić do procesu rekrutacyjnego do Policji?
Tak - służbę w Policji może pełnić obywatel polski - oznacza to, że podwójne obywatelstwo nie dyskwalifikuje kandydata podczas procesu rekrutacyjnego.

Nie przeszedłem testu psychologicznego, kiedy mogę ponownie złożyć dokumenty?
W przypadku uzyskania negatywnego wyniku z testu psychologicznego kandydat może ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że test psychologiczny przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Nie przeszedłem testu sprawności fizycznej - co dalej?
W tym przypadku postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji zostaje zakończone z dniem, w którym kandydat uzyskał negatywny wynik z tego testu. Ponowne przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego jest możliwe dopiero po upływie 2 miesięcy od dnia, w którym miał miejsce test.

Mam wyższe wykształcenie - czy mogę od razu zostać skierowany na szkolenie oficerskie?
Nie - na szkolenie oficerskie może zostać skierowany jedynie policjant, który jest już po tzw. okresie służby przygotowawczej, która trwa 3 lata. Należy zaznaczyć, że na szkolenie oficerskie może zostać skierowany policjant, który spełnia określone warunki, tj: posiada wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym tytułem, złożył pisemny raport w tej sprawie, ma zapewnione bezpośrednio po ukończeniu szkolenia stanowisko służbowe, na którym są wymagane kwalifikacje zawodowe wyższe lub pełni służbę na stanowisku służbowym, dla którego określono policyjny stopień etatowy w korpusie oficerów Policji oraz uzyskał pozytywną opinię służbową.