Rekrutacja

KOMENDANT STOŁECZNY POLICJI
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W KOMENDZIE STOŁECZNEJ POLICJI
ORAZ W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH
NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI

 

TERMINY PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W 2024 ROKU:

 • 4 marca
 • 24 kwietnia
 • 8 lipca
 • 9 września
 • 30 października
 • 30 grudnia

Przyjęcia do jednostek organizacyjnych w garnizonie stołecznym uzależnione będą od potrzeb kadrowych. W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych jednostkach, komórkach organizacyjnych Policji.

Komendant Główny Policji  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów przyjęć do służby w Komendzie Stołecznej Policji.

 

WAŻNE INFORMACJE:

•    Wymagane dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Stołecznego Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną jednostkę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
 •  wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu,
 •  kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu),
 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową z pieczątką właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy (oryginał do wglądu).

•    Posiadanie tatuażu:
Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 1 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 stycznia 2023r. zmieniającym zarządzenie w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 5) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach” (Dz. Urz. z 2023r., poz. 8). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

Punkt 7
1)  w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;
2) posiadanie przez policjanta widocznego tatuażu na innych częściach ciała, którego symbolika, forma lub treść mogą być postrzegane jako godzące w powagę munduru oraz społeczny wizerunek policyjnej formacji, przełożony wydaje policjantowi polecenie zasłonięcia tatuażu w szczególności elementami umundurowania zgodnymi z obowiązującym zestawie przedmiotów umundurowania, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Punkt 8
Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

Punkt 9
Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

•    Próbny test sprawności fizycznej:
Dla kandydatów Komendy Stołecznej Policji organizowane są próbne testy sprawności fizycznej.
W celu umówienia się na termin przedmiotowych testów należy skontaktować się z pracownikami Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr KSP

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW:

Sekcja ds. Doboru Wydziału Kadr KSP
Al. Solidarności 126
01-195 Warszawa
poniedziałek godz. 08.00-19.30
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.30

Komenda Rejonowa Policji Warszawa I
ul. Wilcza 21
wtorki w godz. 10.00-13.00
środy w godz. 10.00-13.00
czwartki w godz. 10.00-13.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa II
ul. Malczewskiego 3/5/7
środy w godz. 10.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa III
ul. Opaczewska 8
poniedziałki w godz. 10.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV
ul. Żytnia 36
wtorki w godz. 09.00-12.00
czwartki w godz. 09.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V
ul. Żeromskiego 7
środy w godz. 08.00-.11.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VI
ul. Jagiellońska 51
wtorki w godz. 10.00-12.00
czwartki w godz. 10.00-12.00

Komenda Rejonowa Policji Warszawa VII
ul. Grenadierów 73/75
wtorki w godz. 10.00-13.00
czwartki w godz. 10.00-13.00

Komenda Powiatowa Policji w Legionowie
ul. Jagiellońska 26 B
wtorki w godz. 09.00-15.00
czwartki w godz. 09.00-15.00

Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie
ul. Kościelna 3
poniedziałki w godz. 10.00-13.00

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 15/17
wtorki w godz. 10.00-14.00
środy w godz. 10.00-14.00
czwartki w godz. 10.00-14.00
piątki w godz. 10.00-14.00

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Mazowieckim
ul. Bartniaka 19
wtorki w godz. 09.00-15.00
czwartki w godz. 09.00-15.00

Komenda Powiatowa Policji w Wołominie
ul. Wileńska 43A
wtorki w godz. 10.00-14.00

Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. I.J. Paderewskiego 3
wtorki w godz. 10.00-12.00

Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
ul. J.I. Kraszewskiego 8
poniedziałki w godz. 10.00-14.00

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku
ul. Pułaskiego 7A
środy w godz. 09.00-15.00

Komenda Powiatowa Policji dla powiatu Warszawskiego Zachodniego z/s w Starych Babicach
ul. Warszawska 272
wtorki w godz. 10.00-12.00

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).

Preferencje z tytułu wykształcenia podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 • Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym, uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo,  telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami – 10 punktów.
 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny - 8 punktów.
 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny - 7 punktów.
 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe - ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania – 7 punktów.

Preferencje z tytułu umiejętności podlegają ocenie w systemie punktowym według następującego schematu:

 • Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.) - 6 punktów.
 • Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) - 6 punktów.
 • Prawo jazdy kategorii A – 5 punktów.
 • Prawo jazdy kategorii C – 5 punktów.
 • Prawo jazdy kategorii C+E – 5 punktów.
 • Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425, z poźn.  zm.) - 5 punktów.
 • Uprawnienia ratownika wodnego – 5 punktów.
 • Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r.  w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z poźn.  zm.) - 5 punktów.
 • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. Zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych – 4 punkty.
 • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia - 4 punkty.
 • Dokument potwierdzający znajomość kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13 do rozporządzenia - 2 punkty.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.