Ty też możesz!

Dla tych, którzy chcą związać swoją zawodową karierę z Policją, czuć wyjątkowość tej służby, nieść pomoc innym ludziom i mieć poczucie stałego zatrudnienia, Komendant Stołeczny Policji ma bardzo dobrą propozycję – możesz zostać policjantem/policjantką w jednej z naszych jednostek.

Jeśli zechcesz z nami pracować, to tworząc razem blisko 10 tysięczny garnizon, będziemy odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju na terenie Warszawy i powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego.

Służba w granatowym mundurze to zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Spróbuj, bo naprawdę warto.

Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur. Trzymamy kciuki za Twój sukces.

Na początku sprawdźmy, kto ma szansę na służbę w Policji?

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania:

 •     posiadać polskie obywatelstwo,
 •     posiadać nieposzlakowaną opinię,
 •     nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 •     korzystać z pełni praw publicznych,
 •     posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 •     posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której     gotów jest się podporządkować,
 •     dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 •     osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia.

Jest to możliwe w każdej z naszych jednostek rejonowych i powiatowych oraz w Sekcji do Spraw Doboru Wydziału Kadr KSP. Ich wykaz i adresy znajdziesz TUTAJ.

Przed złożeniem dokumentów dokładnie zapoznaj się z ogłoszeniami o doborze, zamieszczonymi w zakładce "Rekrutacja".

Przygotuj niżej wymienione dokumenty (ich wzory znajdziesz w zakładce "Materiały do pobrania" i ułóż je w następującej kolejności:

 •  podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Stołecznego Policji. W podaniu wymień konkretną jednostkę, w której chciałbyś pełnić służbę. Możesz wskazać tylko jedną jednostkę, do której chcesz się dostać. Jeśli jednak jesteś zainteresowany służbą także w innych komendach (w sytuacji gdy pozytywnie ukończysz całe postępowanie, a nie dostaniesz się do tej wskazanej w podaniu), wymieniasz je w punkcie 30 części A kwestionariusza osobowego,
 •  wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Wypełnij dokładnie każdy punkt, zgodnie z instrukcją podaną w kwestionariuszu,
 •  kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały przynieś ze sobą do wglądu przez pracownika kadr),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu),
 • kserokopia książeczki wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową z pieczątką właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy (oryginał do wglądu).

Oprócz składanych dokumentów i oryginałów potwierdzających wykształcenie i umiejętności – do wglądu, należy mieć ze sobą dowód osobisty.

W momencie złożenia dokumentów rozpoczyna się postępowanie kwalifikacyjne.

Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego musisz legitymować się dowodem osobistym – brak tego dokumentu nie pozwoli Ci na dalszy udział w procedurze.

Tak wyglądają etapy postępowania kwalifikacyjnego:

Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Pytania obejmują zakres funkcjonowania Policji.

Test z wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów. Z drugiej strony staraj się przyłożyć do tego etapu, bowiem liczba punktów uzyskanych z testu wiedzy będzie miała wpływ na Twoje miejsce w ostatecznym rankingu.

Podkreślić należy, że w przypadku gdy kandydat w trakcie przeprowadzania testu wiedzy:

 •     korzysta z pomocy innych osób,
 •     posługuje się urządzeniami służącymi do przekazu, odbioru lub zapisu informacji lub korzysta z niedopuszczalnych do wykorzystania materiałów pomocniczych, lub
 •     zakłóca w inny sposób przebieg,

otrzymuje negatywny wynik z tego etapu.

Uwaga! zgodnie z § 18 rozporządzenia MSWiA z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606) pytania do testu wiedzy opracowuje Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z wykorzystaniem zgłoszonych przez inne jednostki szkoleniowe propozycji pytań do tego testu.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie: "TEST WIEDZY"

Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

 •     zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
 •     strój i obuwie sportowe.

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód w czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek. Test sprawdza szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Wyniki zostają przeliczone na punkty. Sposób przeliczenia znajdziesz w tej samej zakładce.

Badania psychologiczne w tym test psychologiczny przeprowadzane są przez psychologów w komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Badanie psychologiczne przeprowadza się, stosując następujące metody badawcze: test, kwestionariusz, wywiad, obserwację. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik z tego badania  – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia, z tym że badanie psychologiczne przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przystąpienia do tego testu.

Ten etap ma formę rozmowy, ocenianej przez zespół składający się z dwóch do czterech osób. Na ogół w skład komisji wchodzą: przedstawiciel komórki ds. doboru kandydatów do służby oraz policjant służby prewencyjnej. Jej celem jest bliższe poznanie kandydata i jego motywacji do podjęcia służby. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Jeśli rozmowa wypadnie pomyślnie i etap zostanie zaliczony, Ty zostaniesz skierowany/a na kolejny etap.

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

W stosownym czasie zostaniesz również poproszony o wypełnienie ankiety bezpieczeństwa osobowego. Druk możesz pobrać z naszej strony internetowej. Znajdziesz go w zakładce "Materiały do pobrania". Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

Na stronie internetowej Komendy Głównej Policji odnajdziesz informację jak punktowane są poszczególne etapy postępowanie kwalifikacyjnego, ile minimum trzeba uzyskać punktów na każdym etapie i jak powstają listy kandydatów.

Zawarte są tam także informacje o możliwości zdobycia przez kandydatów dodatkowych preferencyjnych punktów. Punkty uzyskane przez kandydata w poszczególnych punktowanych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punkty preferencyjne są sumowane. Kandydaci umieszczeni zostają na liście kandydatów w kolejności uzależnionej od liczby uzyskanych przez nich punktów.

Jeśli z wynikiem pozytywnym ukończysz postępowanie kwalifikacyjne zostaniesz umieszczony na liście kandydatów. W przypadku, gdy zdobędziesz wystarczającą ilość punktów, zostaniesz przyjęty do służby w Policji.

Natomiast w przypadku, gdy zabraknie Ci punktów, masz szansę zostać przyjęty w kolejnych terminach, z zastrzeżeniem że przyjęcie to nie może nastąpić po upływie  24 miesięcy od dnia przystapienia do badania psychologicznego w tym testu psychologicznego. W dalszym ciągu decydować o tym będzie suma uzyskanych przez Ciebie punktów.

Podsumowując: postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z etapów nie punktowanych (złożenie dokumentów, sprawdzenie dokumentów, badanie psychologiczne w tym test psychologiczny i komisja lekarska) oraz punktowanych (test wiedzy, test sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna). Szczegółowa punktacja dostępna jest w Informatorze dla kandydata.

Po przyjęciu do służby pojedziesz na ok. 6,5 miesiąca na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaniesz czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Czas delegowania wynosi około 3 miesięcy, w trakcie których będziesz musiał odbyć 63 służby, w tym 2 dni zajeć szkoleniowych. Celem adaptacji zawodowej jest podniesienie praktycznych umiejętności służbowych, nabytych podczas szkolenia zawodowego podstawowego, tj.: zabezpieczanie imprez masowych, ochrona obiektów ważnych dla bezpieczeństwa państwa, przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych, działań pościgowych, poszukiwawczych realizowanych w ramach działań pododdziałów zwartych Policji.
 
A potem – do służby we wskazanej przez Ciebie jednostce. Jesteś przecież policjantem/policjantką.